Riziko pádu - zařízení na ochranu před bleskem

21. září v 11:50

Na každé ploše, na které se nachází pracovník provádějící pravidelnou revizi a je vystaven pádu z výšky, musí být zařízení na ochranu před bleskem. Lidé osazující tato zařízení si jsou naprosto vědomi toho, zdali je možné bezpečné provedení revize tohoto zařízení.

Na každé ploše, na které se nachází pracovník provádějící pravidelnou revizi a je vystaven pádu z výšky, musí být zařízení na ochranu před bleskem. Lidé osazující tato zařízení si jsou naprosto vědomi toho, zdali je možné bezpečné provedení revize tohoto zařízení. Často je však situace taková, že po zjištění nepřizpůsobení střechy pro revizi, není tato závada oznámena projektantům či zhotovitelům. Proto je velmi časté, že firma instaluje toto zařízení bez potřebné ochrany svých pracovníků proti pádu.

U novějších a stávajících staveb je situace v oblasti ochrany proti pádu během kontroly či revize docela podobná té při kontrole spalinových cest. U staveb neuzpůsobených pro bezpečnou práci elektrikáře se proto často dané úkony provádějí až během revize. Zatímco na střechách, které jsou pro tento bezpečný postup vybaveny, se nejčastěji kontrola zúží na pouhé ověření předepsaných ukazatelů na daných místech. Skupina odborníků v této oblasti má také svá profesní sdružení. Tato sdružení bývají nejčastěji nevázané na konkrétní cíle zakázek, proto si mohou dovolit zasáhnout do více oblastí, ve kterých je třeba zákazníka upozornit na nedbalé či nedostatečné opatření, která je třeba zdokonalit.

Bezpečnost a ochrana pracovníků tak spadá pod jejich kompetenci a především také mezi priority. Na druhou stranu u staveb nových povinnost bezpečnosti při užívání požadují i Československé technické normy. Článek jisté normy uvádí, že konstrukce střech musí umožnit osazení, kontrolu a údržbu zařízení na ochranu před bleskem. Tyto normy dále požadují bezpečný přístup na střechu, a pokud tento požadavek daná firma nesplnila, společnost musí umožnit přístup pro provedení kontroly, údržby střechy a dalších zařízení umístěných na střeše. Pokud firma nesplní požadavky stanovené právem, nemohou být jakékoliv práce v této oblasti započnuty.